Welkom op de Sint-Franciscusschool Burst

News Block

Benieuwd wat onze school allemaal te bieden heeft?
Scroll zeker eens door onze website en facebookpagina.

News Block

Ons team heet onze kinderen en ouders van harte welkom!

Nieuws

News Block

Kom langs naar de Sint-Franciscusschool Burstdorp 1 9420 BURST

OPENDEURDAGEN :  zaterdag 14 oktober 23 en zaterdag 24 februari 24 van 10u tot 12u

Interesse? Stuur een mail naar directeur@sfsburst.be of bel naar 0477 69 05 08

News Block

Zondag 11 juni: Vaderdag

Van maandag 12 juni tot en met donderdag 15 juni: Oudercontact kleuters  

Vrijdag 16 juni: Schoolreis kleuters

Woensdag 21 juni: Proclamatie 6de leerjaar A en B

Donderdag 22 juni: Schoolreis 'Pennenzakkenrock' voor 4de, 5de en 6de leerjaar

Vrijdag 23 juni: Schoolreis 'Bellewaerde' voor 1ste, 2de en 3de leerjaar

Vrijdag 23 juni:  Proclamatie 3de kleuterklas A en B 

Van maandag 26 juni tot donderdag 29 juni: Oudercontact lager

Van woensdag 28 juni tot vrijdag 30 juni: Bosklassen 6de leerjaar A en B

Vrijdag 30 juni: Laatste schooldag. Les tot 12u00. Opvang tot 13u00

Onze School

Sint-Franciscusschool BURST
kleuters + lager

Burstdorp 1
9420 Burst
Tel: 053/62 61 78
E-mail: directeur@sfsburst.be 

Scholengemeenschap

Vanaf 1 september 2020 vormen de 8 basisscholen, de lagere scholen en de buitengewone lagere basisschool van vzw IÑIGO, de scholengemeenschap IÑIGO, Ignatiaanse basisscholen. 

De basisscholen zijn: Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem, Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe, Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst,
Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem, Vrije Basisschool Herdersem, Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat,
Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat, Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Capucienenlaan en Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos.

De coördinerend directeur is de heer Jan Ombelets. Mevrouw Liesbeth Van den Bossche vertegenwoordigt, als afgevaardigd bestuurder,
de vzw IÑIGO in de scholengemeenschap. 

 

Kelly
Directeur
Anja
Secretaresse
Juf Veerle
Peuterklas
Juf Isabel
Eerste kleuter
Juf Sofie
Tweede kleuter
Juf Amber
Tweede kleuter / ICT
Juf Joyce
Derde kleuter A / Turnjuf kleuter
Juf Annelies
Derde kleuter B
Juf Gerda
Zorgjuf
Juf Leen VDB
Eerste leerjaar A
Juf Margot
Eerste leerjaar B
Juf Sylvia
Tweede leerjaar A
Juf Aïsha
Tweede leerjaar B / Zorgjuf
Juf Marie Christine
Derde leerjaar A
Juf Gaya
Derde leerjaar B
Juf Evelyne
Vierde leerjaar A
Juf Ellen
Vierde leerjaar B
Juf Kim
Vijfde leerjaar A
Juf Laura
Vijfde leerjaar B
Juf Tes
Zesde leerjaar A
Juf Celien
Zesde leerjaar B
Juf Leen Cl
Turnjuf lager
Juf Kathleen R
Zorgjuf
Juf Ine
Kinderverzorgster
Juf Kathleen C
Kinderverzorgster
Eleni
Opvang
Marie Jeanne
Opvang
Marleen
Opvang
Rina
Opvang
Sandra
Opvang
Mira
Poetsen
Sofia
Poetsen
Abdel
Klusjesman

VZW IÑIGO, Ignatiaanse scholen, is het schoolbestuur van onze school.
Dit schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in: Pontstraat 7, 9300 Aalst.

Voorzitter
De heer Guns Bart

Algemeen directeur 
Mevrouw Van den Bossche Liesbeth

Onze school wordt vertegenwoordigd door de campusraad.

De voorzitter van de campusraad is:
Mevrouw Lammens Els

De leden van de campusraad zijn:
Mevrouw De Mil Greet
Mevrouw De Waele Els
Mevrouw Van Goethem Anita
De heer Van Steertegem Marc (lid Raad van Bestuur)
Mevrouw Vermeulen Melina
Eerwaarde heer Vinck Alfons

 

Onze school beschikt over een actieve vriendenkring.
De vriendenkring bestaat uit een groep geëngageerde ouders die meehelpen op allerlei activiteiten en festiviteiten.
De leden van onze vriendenkring komen een 4-tal keer per jaar samen om deze activiteiten en festiviteiten mee helpen voor te bereiden.
De helpers komen niet naar de vergaderingen maar zijn er wel op één of meerdere van onze activiteiten om een handje toe te steken, net als ook onze leden.
Al de gelden, verworven bij nevenschoolse activiteiten zoals eetfestijn, kerstmarkt, schoolfeest, koekjesverkoop, filmavond, kinderfuif, ontbijt enz. worden gestort op rekening van de VZW IÑIGO, ignatiaanse scholen Sint-Franciscusschool Burst. De directeur en de leden van de campusraad beslissen in overleg met bestuur IÑIGO over de aanwending van de gelden naargelang de noden van de school. Alle ouders worden steeds via een brief op de hoogte gebracht van wat we met de opbrengsten van activiteiten doen.

Wij nodigen je allen van harte uit om een nieuwe kracht in onze vriendenkring te worden. Wie interesse heeft, geeft een seintje aan de directeur, iemand van de leerkrachten of vriendenkring. Begin september of bij instap van je kind, krijg je hierover ook een brief mee.

Wat is eigen aan de CLB - begeleiding?
De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

 • De leerling staat centraal.
 • De begeleiding is multidisciplinair: verschillende vakmensen (zie verder) werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline.
 • De geheimhouding van de gegevens wordt gegarandeerd.
 • De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en school.
 • De dienstverlening is gratis.

Op welke domeinen is een CLB voor leerlingen actief?
Een CLB kan leerlingen begeleiden op vier domeinen:

 • Het leren en studeren:
  leerlingen en ouders kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op CLB - medewerkers i.v.m. studie - en motivatieproblemen, leerproblemen en/of leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD, dyscalculie...
 • De schoolloopbaan:
  op elk moment van de schoolloopbaan kan het CLB advies en hulp bieden als er zich problemen voordoen (vb. 'Is het nuttig een leerjaar te hernemen?', 'Is het beter dat mijn kind overgaat naar het Buitengewoon Onderwijs?',...). In het zesde leerjaar krijgen ouders en leerlingen informatie over de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling:
  het CLB biedt begeleiding en ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben met vb. zichzelf, de thuissituatie, schoolse aangelegenheden (vb. pesten, faalangst, ...). Er wordt nauw samengewerkt met externe diensten uit de hulpverlening en waar nodig kan er doorverwezen worden.
 • De preventieve gezondheidszorg:
  dit luik wordt opgenomen door de arts en de verpleegkundige.

Op medisch onderzoek
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat
in vaste leerjaren (in het buitengewoon onderwijs op leeftijden).
Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen.
Je mag uiteraard aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met hen voor een vraag of een zorg een afspraak maken op een later tijdstip. 

 • 1ste kleuterklas             3/4 jaar
 • 1ste lagere school          6/7 jaar
 • 4de lagere school         9/10 jaar
 • 6de lagere school       11/12 jaar
 • 3de secundair              14/15 jaar

In de 1ste kleuterklas word je als ouder uitgenodigd om mee te komen met je kleuter naar het medisch onderzoek. Bij de latere onderzoeken is dit niet systematisch voorzien, maar ben je ook welkom om mee te komen als je bijvoorbeeld een vraag hebt voor de arts of verpleegkundige.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte systematische contact te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker van een ander CLB of een andere medewerker buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de kosten.

De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

1ste lagere school  6/7 jaar   Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
5de lagere school 10/11 jaar  Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rodehond)

In samenspraak met de gezondheidsinspectie zal de schoolarts de nodige maatregelen treffen om verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.
We vragen dan ook de ouders om, in geval van een infectieziekte bij hun kind, dit samen met de melding van afwezigheid, mee te delen aan de directie.
Dit is volgens ons de meest efficiënte manier van communicatie. De melding kan ook gebeuren door rechtstreeks contact op te nemen met de schoolarts of verpleegkundige.

Het CLB - team voor onze school:
Katharina Walgraeve Contactpersoon - 053/60.69.30
Valerie Faict - Arts - 053/78 85 10
Lut Brantegem - Verpleegkundige - 053/60.69.17

 

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap.
Hun bevoegdheden in een notendop:
De schoolraad kan uit eigen beweging een advies uitbrengen over aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen, evenals over de algemene organisatie en werking van de school.
De schoolraad is verplicht advies te geven op verzoek van het schoolbestuur inzake een aantal vastliggende onderwerpen met betrekking tot het schoolgebeuren.

Communicatie met de ouders:
De verslagen van de schoolraad zullen ter inzage liggen bij de directeur en bij de voorzitter.
De ouders kunnen punten of ideeën die hen bezighouden en die in verband staan met het schoolgebeuren doorspelen aan één van de leden ten laatste
2 dagen voor de vergadering. Deze punten komen dan op het agenda te staan van de volgende vergadering.

Leerkrachten

Van Eggelen Isabel (juf 1ste kleuterklas)
isabel.vaneggelen@sfsburst.be

Van den Bossche Leen (juf 1ste leerjaar A) 
leen.vandenbossche@sfsburst.be

Ouders

Naudts Sanne (mama van Jasper 3L en Florian 1L) -> voorzitter
sanne_naudts@outlook.com

Vanderstappen Lien (mama van Lizette 3L - Suzanne 2L - Odille 3KL) 
lien_vanderstappen@hotmail.com

Lokale gemeenschap

Van Wijnendaele Marleen (oma van Jitte 3L)
marleenvanwijnendaele@gmail.com                                        

Van der Bracht Jelte (oud-leerling van de school) 
jelte.vanderbracht@hotmail.com

 

Verslag vergadering 19 oktober 2021

 • Het leerlingenaantal werd besproken. Er zijn dit schooljaar 100 kleuters en 192 kinderen in de lagere school. De meeste klassen hebben we kunnen ontdubbelen, zelfs voor lichamelijke opvoeding.
 • Op het vlak van corona zijn we blij dat we op een normale manier het schooljaar kunnen starten. De maatregelen die van kracht zijn blijven we opvolgen.
 • De prioriteiten werden besproken.
 • De eerste plannen voor de herinrichting van het aangekochte gebouw 'Caractère' worden uitgewerkt.

Verslag vergadering 29 maart 2022

 • De plannen voor de nieuwe kleuterafdeling in het Caractère-gebouw zijn zo goed als rond. De hoop is in september 2023 daar de kleuters te kunnen verwelkomen.
 • We blijven verden inzetten op de veiligheid aan de schoolpoort. We rekenen hierbij nog steeds op de hulp van de ouders en grootouders van de kinderen.
 • De dagelijkse schoolwerking werd toegelicht.

Verslag vergadering 17 mei 2022

 • De nieuwigheden voor in de schoolbrochure werden besproken.
 • Door de algemene stijging van de levenskost zullen ook de prijzen voor bijvoorbeeld maaltijden en opvang worden aangepast. De exacte prijzen zullen later meegedeeld worden.
 • De verlofdagen en pedagogische studiedagen werden overlopen.
 • De prioriteiten en het budget voor volgend schooljaar werd besproken. Er werd bekeken welke werken eventueel zouden kunnen worden uitgevoerd.
 • De eerste levering van laptops in het kader van de digisprong is aangekomen.

Verslag vergadering 18 oktober 2022

 • Het leerlingenaantal gaat in stijgende lijn.
 • De klasverdeling, prioriteiten en infrastructuur werden besproken.
 • De veiligheid aan de schoolpoort werd besproken. Met de werken aan de Gentsestraat is de situatie verre van ideaal. We vragen met aandrang om de blauwe poort zorgvuldig te sluiten en vragen aan de ouders om extra waakzaam te zijn. Er werd advies gevraagd aan het gemeentebestuur en mogelijke opties voor de langere termijn worden bekeken.

Verslag vergadering 31 januari 2023

 • Het digitale aanmeldingssysteem voor de inschrijvingen werd besproken.
 • Het leerlingenaantal en de wijzigingen binnen het personeel werden overlopen.

Verslag vergadering 2 mei 2023

 • De welgekomen extra instaplestijden maakten enkele verschuivingen mogelijk in de kleuterafdeling.
 • De eerste keer digitaal aanmelden voor nieuwe inschrijvingen verliep vlot.
 • De veiligheid aan de schoolpoort kwam aan bod. We rekenen op de (groot)ouders om die veiligheid mee te realiseren.
 • De verlofdagen en pedagogische studiedagen voor schooljaar 2023-2024 werden voorgesteld en goedgekeurd.
 • De besproken punten op de onderwijsraad (scholen Erpe-Mere) en het comité Preventie/CPBW werden overlopen.
Slide Girl Image Inigo Image

Schoolorganisatie

De lessen worden gegeven van 8u45 tot 12u00 en van 13u10 tot 15u30. In de voormiddag en namiddag houden we een pauze van 15 minuten.

Er is opvang vanaf 7 uur.
In de namiddag kunnen de leerlingen op school blijven tot 18 uur. Van 16u00 tot 17u00 zijn de leerlingen verplicht om hun huiswerk te maken of lessen te leren. Op woensdag is er slechts opvang tot 13u00. We verwachten dat de leerlingen tijdig op school zijn! We vragen de ouders ook vriendelijk
de speelplaats/school onmiddellijk te verlaten.

's Morgens
van 7u00 tot 7u30: € 0,90
van 7u30 tot 8u00: € 0,90
na 8u00: gratis

's Avonds
van 15u30 tot 16u00: gratis
van 16u00 tot 16u30: € 0,90
van 16u30 tot 17u00: € 0,90
van 17u00 tot 17u30: € 0,90
van 17u30 tot 18u00: € 0,90

Woensdagmiddag
van 12u00 tot 12u30: gratis
van 12u30 tot 13u00: € 0,90

De verantwoordelijken voor de opvang: Mevrouw Rina Fosselle, mevrouw Eleni Shqevi en Mevrouw Marleen De Bisschop. Indien je Rina Fosselle tijdens de ochtendopvang wil bereiken (7u->8u) kan dit op het nummer 0498/31 66 99 , Eleni Shqevi is tijdens de avondopvang op maandag en vrijdag (16u->18u) te bereiken op het nummer 0487/57 54 97, Marleen de Bisschop is tijdens de avondopvang op dinsdag en donderdag (16u->18u) te bereiken op het nummer 0478/35 44 30.

Onze school beschikt over een eigen schoolbus, die ingezet wordt om een gedeelte van de leerlingen dagelijks, over een vast parcours op te halen en terug huiswaarts te voeren. Dit enkel in Burst, Bambrugge, Ottergem en Vlekkem. Mogen we vragen aan de ouders dat hun kinderen zouden klaarstaan als de bus komt en dat er hen 's avonds ook iemand opwacht. Onze eigen schoolbus wordt ook ingezet voor sommige klasuitstappen.

De betalingen van onze schoolbus voor dagelijks ophalen en terugbrengen van leerlingen gebeuren op het einde van elke maand. De betalingen van busvervoer voor educatieve uitstappen vallen onder de maximumfactuur.

Het tarief voor dagelijks vervoer van leerlingen van en naar de school bedraagt € 30 per maand, € 1,50 per rit, € 3 per dag.
Het tweede kind krijgt een vermindering van 20% en het derde kind rijdt gratis. Deze korting is enkel toepasselijk op abonnementen en niet op het rittarief.
Het tarief voor educatieve uitstappen met onze eigen schoolbus : € 1,25/km.

Lichamelijke opvoeding in de basisschool draagt bij tot de volledige ontplooiing van het kind. Naast turnen, sport en spel, dans en expressie is er ook
de regelmatige zwembeurt. In de kleuterafdeling krijgt elke klas 2 uur beweging per week. In de lagere afdeling is dit ook zo.
Daar krijgen 3 leerjaren gedurende 12 weken zwemmen (2de - 3de en 6de leerjaar). 
Onze kleinsten hoeven geen uniform te dragen voor de turnlessen. Wel wordt er gevraagd om op de dagen van de turnles makkelijke kledij te dragen.

Voor de kinderen van de lagere school wordt het volgende verwacht:

Turnen:
Het uniform bestaat uit een T-shirt met logo van de school en een donkerblauw shortje + witte kousen en sportschoenen met witte zool of turnpantoffels.
Het T-shirt met logo van de school, moet je aankopen op school. Voor de short, kousen en turnpantoffels of sportschoenen met witte zool zorg je zelf.
Alles wordt opgeborgen in een turnzak die de leerlingen op school krijgen. De sportkledij wordt regelmatig meegenomen naar huis om te wassen.

Zwemmen:
De leerlingen zijn verplicht een badmuts te dragen die wordt aangekocht via de school. Eén klas zwemt gratis. De school beslist welke klas dit is.
Dit schooljaar is dit het 3de leerjaar. De toegangsprijs tot het zwembad bedraagt € 3. De prijs voor het vervoer zal berekend worden a rato van het aantal deelnemers.

Turnen en zwemmen zijn verplichte activiteiten. Wie niet mag turnen of zwemmen, dient een bewijs van de dokter of een briefje van de ouders voor te leggen.
Indien ze niet kunnen deelnemen aan het zwemmen, dienen ze toch naar school te komen en maken op school een taak die de leerkracht hen heeft gegeven.
Indien ze niet kunnen turnen, kijken ze naar hun klasgenoten.

Sinds september 2007 moet elke basisschool al het schoolmateriaal ter beschikking stellen om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken.
Reeds vele jaren stelt onze school alle essentiële leermaterialen gratis ter beschikking (hand- en werkboeken, agenda, schriften, papier, fotokopieën , ...).

Dit jaar zal op de eerste schooldag al het materiaal voor jouw zoon/dochter klaarliggen (o.a. balpennen, lat, geodriehoek, passer, woordenboek, lijm, schaar, stiften, ...). Wie iets verliest, beschadigt of vernietigt, zal via de schoolfactuur de kostprijs aan de school terugbetalen. 
Facultatieve uitgaven zoals middagtoezicht, maaltijden, opvang, schoolbus, ... vallen niet onder deze regeling.

Vanaf 1 september 2008 geldt per schooljaar een scherpe maximumfactuur. Het bedrag bedraagt voor elk kind voor één schooljaar: € 50 per kleuter (P->3KL) en € 95 per leerling (1Lj->6Lj). Dit voor activiteiten zoals toneelbezoek, film, sportactiviteit, educatieve uitstap van één dag, zwemmen,... .
Onkosten van deze activiteiten-uitstappen komen op de maandelijkse factuur.

Voor meerdaagse uitstappen komt er een minder scherpe maximumfactuur van € 480 per leerling voor de volledige duur aan het lager onderwijs.
Hieronder valt in onze school de bosklassen in het zesde leerjaar en de sport 2-daagse, 3-daagse in alle klassen van de lagere school.
De bedragen van deze activiteiten komen op de maandelijkse factuur.

Per uitstap/activiteit wordt er een e-briefje gemaild en gepost op onze website (zie downloads). Dit e-briefje omvat de volledige info en
de kostprijs van de activiteit-uitstap zodat je zelf alles goed kan opvolgen.
Facultatieve uitgaven zoals middagtoezicht, maaltijden, opvang, schoolbus, ... vallen niet onder de regeling van de maximumfactuur.

Een- of meerdaagse schooluitstappen zullen georganiseerd worden binnen het budget van de scherpe/minder scherpe maximumfactuur.
Vanaf het eerste leerjaar nemen de leerlingen deel aan sportklassen (€ 1,75 per halve dag) ingericht door het gemeentebestuur van Erpe-Mere.
Indien de school gebruik maakt van het gemeentelijk busvervoer dient elke leerling € 0,25 per rit te betalen.

Onze leerlingen van het zesde leerjaar gaan elk jaar gedurende drie dagen op openluchtklassen (± € 171,50).
Gedurende het schooljaar doen kinderen een aantal culturele uitstappen. De ondertekening van het schoolreglement dient als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dien je dit aan de school te melden.
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op school aanwezig te zijn.

Kosten die niet onder kosteloos onderwijs vallen zoals middagtoezicht, middagmaal, opvang, busvervoer, ... komen op een maandelijkse factuur
die wordt doorgemaild naar de ouder(s). Ook de kosten van educatieve uitstappen komen op deze factuur.
Gelieve het bedrag van deze maandelijkse factuur te storten op het rekeningnummer BE30 7765 9976 1811.
Indien je dit wenst, kunnen de schoolrekeningen ook via domiciliëring geregeld worden.

Je krijgt een briefje mee waarop je kan aanduiden hoe je jouw rekening wenst te betalen.
Op deze manier hoeven de kinderen geen geld mee te brengen naar school.
Ouders krijgen de kans om op een formuliertje aan te duiden wat ze voor hun kind wensen. 
Gelieve dit papiertje te ondertekenen a.u.b.

Swiming Boy

Kalender


Kalender printen
Calendar Girl Image

Op de middag

Avtar 01

Er wordt een bijdrage van € 1,20 aangerekend voor middagtoezicht (1 drankje gratis).
Ouders krijgen hiervoor een fiscaal attest.

Eten gebeurt op onze school in stilte.

Kinderen kunnen zowel een warme maaltijd nemen als boterhammen eten. Voor een warme maaltijd, inclusief soep, betaal je voor een kleuter € 3,80 en voor een lagere school kind € 4,30.

Kinderen die warm blijven eten, kunnen enkel een jaarabonnement aanvragen.
In dit abonnement zit een vaste regeling van dagen die gelden voor het ganse schooljaar.

De kostprijs van dit abonnement wordt maandelijks verrekend op de factuur. Bij afwezigheden van 1 week of meer worden de maaltijden niet aangerekend. Het overzicht van de maaltijden vind je hieronder.

De kinderen die boterhammen blijven eten, brengen ze mee in een brooddoos.
Geen aluminiumfolie: we dragen zorg voor het milieu.

Tijdens de kleine pauze in voormiddag en namiddag drinken de kinderen enkel water dat ze van thuis meebrengen.

Dit is ook zo in de voor-en naschoolse opvang. In de eetzaal kan er 's middags gekozen worden uit water ((niet)-bruisend) of eco-fruitsap (appel & sinaasappel of zuiver sinaasappel) of soep.

 

Lunch Doll
weekmenu

Foto's

Archief vorige schooljarenCamera

Kinderen aan het woord in ons kinderparlement

Op onze school starten wij elk schooljaar met een kinderparlement. Wij vinden het heel belangrijk dat ook de leerlingen verwoorden wat er binnen onze school leeft, zodat iedereen er zich thuis voelt !

Concreet

 

De leden van het kinderparlement  2022-2023 zijn :

voor het 4de leerjaar : Niels Gooris, Liv Vanbelle en Edith Vandeweghe

voor het 5de leerjaar: Lior Bernagie, Kaat De Vleeschouwer en Rune Mertens

voor het 6de leerjaar: Domien Bauwens, Ilias Bernagie en Tika Quintyn

 

Kinderparlement digitaal

Verslag vergadering kinderparlement 11 februari 2022

Verslag vergadering kinderparlement 1 april 2022

Verslag vergadering kinderparlement 18 november 2022

Verslag vergadering kinderparlement 9 december 2022

Verslag vergadering kinderparlement maart 2023

Verslag vergadering kinderparlement 12 mei 2023

Kids Group Photo

Digitale platformenTablet Boy
Purple Butterfly

Welkom

Beste ouder(s)

We danken jullie voor het vertrouwen dat jullie stellen in onze school. Het schoolbestuur van Iñigo, de directie en het schoolteam engageren zich elke dag om
in een goede verstandhouding samen met jullie, opvoeding en onderwijs waar te maken voor en met je kind.

Onze school heeft in 2017 samen met een aantal andere scholen uit de regio Aalst de krachten gebundeld onder de vlag van Iñigo, Ignatiaanse scholen.
De samenwerking binnen één schoolbestuur schept nieuwe en betere kansen op het vlak van pedagogisch beleid en maakt dat de middelen daarvoor krachtiger en in samenspraak ingezet kunnen worden.

De schoolbrochure laat jullie kennis maken met de pedagogische visie van de school, het Ignatiaans opvoedingsproject. Verder vinden jullie 
het schoolreglement dat jullie in alle openheid een inzicht biedt in de wettelijke bepalingen i.v.m. het onderwijs én met de afspraken die in de school gelden.

De engagementsverklaring nodigt jullie uit om deze afspraken te ondertekenen. Een akkoordverklaring is nodig om in te kunnen schrijven op de school.
Bij het niet naleven van de afspraken, kan de school de ouders hierop aanspreken. Vanzelfsprekend kunnen jullie als ouder ook de school aanspreken op
de gemaakte afspraken. Als schoolbestuur nodigen we ouders, leerlingen en schoolteam uit om steeds te kiezen voor verbindende communicatie.
Bij vragen of problemen rond concrete afspraken kiezen we dus uitdrukkelijk voor dialoog.

Graag werken we met jullie samen aan het ontwikkelings- en leerproces van je kind en willen we partners zijn in de opvoeding.
We willen een degelijke opleiding aanbieden en kiezen er uitdrukkelijk voor om die te verrijken met een brede menselijke vorming.
Extra aandacht en inzet willen we daarbij schenken aan die kinderen en jongeren die het om één of andere reden moeilijk hebben of kansen missen.

We wensen jullie een fijn schooljaar toe.

Bezoek hier de website voor meer info.

Visies

Het Ignatiaans opvoedingsproject is erop gericht kinderen en jongeren op te voeden tot bewuste, bekwame en bewogen mensen. Ons project wordt gevoed vanuit het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola. Zijn inspiratie, toegepast op onderwijs, verwoorden we vandaag in 10 bewegingen die elkaar aanvullen en verrijken tot één dynamisch geheel. De 10 bewegingen -geformuleerd in werkwoorden- willen we elke dag weer in de schoolpraktijk waarmaken.

Vertrouwen geven.   Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid
Vertrouwen geven is het uitgangspunt van de ignatiaanse pedagogie en daarmee de hoeksteen van onze schoolcultuur. Dankzij het vertrouwen dat leerlingen ontvangen, kunnen zij groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid. De leerkracht geeft vertrouwen nog voor het verdiend is, het is een geschenk aan de leerlingen.

Zorg dragen voor leerlingen.   ‘Cura personalis’
We bemoedigen en helpen leerlingen, vooral wanneer ze het moeilijk hebben, thuis of op school. Deze zorg ligt in de eerste plaats bij de leerkracht en bij uitbreiding bij de leerlingenbegeleiding, het zorgteam en het directieteam. Ouders zijn hierbij onze partners bij uitstek.

Uitdagen tot meer.   ‘Magis’
We willen onze leerlingen uitdagen om al hun talenten te ontwikkelen. Daarom moedigen we hen aan om te blijven groeien op alle gebieden. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien en zich van daaruit ten dienste te stellen van anderen.

Smaak geven.   ‘Non multa sed multum’
‘Veel’ is vaak synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. In plaats van de hoofden van leerlingen te overladen met kennis, willen we hen smaak geven in kennen en kunnen. Wat zij zo ‘van binnen leren’ beklijft en motiveert tot groei.

Reflecteren en kritisch kiezen.   Onderscheiden
Terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de ignatiaanse pedagogie. Leerlingen staan geregeld stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben en bij wat dat innerlijk met hen doet. Dit betekent ook dat zij verstandig leren omgaan met informatiebronnen en media, met allerhande opinies en ideeën. Zo kunnen ze gefundeerd en weloverwogen kiezen voor wat echt waardevol is.

De hele mens vormen.   Bekwaam, bewust, bewogen
Ons onderwijs legt zich toe op de vorming van de hele persoon. We  hopen dat onze leerlingen doorheen het brede aanbod uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen.

Samen werken, samen leven.   Eenheid in verscheidenheid
Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet alleen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze scholen is daarbij geen hinderpaal, maar juist een bron van rijkdom. De school is een oefenplaats voor zorgzaam samenleven.

Perspectieven openen.   God zoeken in alle dingen
Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zo veel groter. We willen met een open blik kijken naar die wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en gebrokenheid. Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzichtbare : de ervaring dat we God kunnen zoeken en vinden in alle dingen.

Zorg dragen voor de wereld.   ‘En todo amar y servir’
Vanuit de vorming van de hele mens, vanuit de open en hoopvolle blik op de wereld en vanuit de kritische reflectie willen we onze leerlingen aanzetten tot actie. We hopen dat ze, elk op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in onze samenleving en door respect voor het leefmilieu.

Handelen in dankbaarheid.   Terugblik
Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen en gefundeerd op het vertrouwen dat ons leven een geschenk is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die in die dankbaarheid levenskracht vinden en er anderen in laten delen.


Visie op breed evalueren
Zorgvisie